Vi skal arbeide med å samle og formidle kunnskap om oljevern og marin forsøpling. Vi skal også bidra til å utvikle metoder og teknologi innen opprydning etter oljeutslipp og til å profesjonalisere arbeidet med opprydding av marin forsøpling.

Senter for oljevern og marint miljø er et statlig forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet. Arbeidet vårt bygger på dialog med mange ulike fagmyndigheter, og vi vil bidra til tverrfaglig samhandling. Vi skal jobbe både nasjonalt og internasjonalt. Vi er lokalisert i Lofoten/Vesterålen.

2018

Senteret er i en oppstartsfase med igangsetting av flere oppdrag for Regjeringen ved Samferdselsdepartementet. Parallelt etableres senteret som organisasjon med blant annet rekruttering av ansatte, kontorfasiliteter og tilhørende IKT-løsninger.

Pr 15.08.2018 har senteret fem ansatte. I løpet av september skal kontorlokaler stå klare for innflytting i Fiskernes Hus i Svolvær. Kontoret har i mellomtiden tilholdssted hos Kystverket i Kabelvåg.

Statsbudsjettet 2018 – Tildelingsbrev til Senter for oljevern og marint miljø