18. september 2019 | Svolvær

Forum for framtidas oljevern

Forum for framtidas oljevern skal styrke norsk oljevern ved å skape en arena for samarbeid og felles forståelse for behov og utfordringer ved innsats mot akutt forurensning.

Oljevern

Vårt oppdrag

Senter for oljevern og marint miljø er en drivkraft for å utvikle teknologi og metoder for å gjøre samfunnet bedre rigget for å takle akutte forurensingssituasjoner i sjø. Målet er å hindre at akutte utslipp får store konsekvenser for det marine miljøet.

Norge har en solid beredskap mot akutt forurensning, sterke kunnskapsmiljøer og produsenter av oljevernutstyr som hevder seg internasjonalt. For å sikre et godt og effektivt oljevern, skal vi som kompetansesenter sørge for oppdatert kunnskap, teknologiutvikling og god samhandling nasjonalt og internasjonalt. Vi skal bidra til høy bevissthet om oljevern gjennom kunnskapsformidling og dialog.

Regjeringens arbeid og prioriteringer når det gjelder oljevern er omtalt blant annet i Meld St. 35 (2015-2016) På rett kurs – Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning.

Oljevern

30 år siden et av verdens verste oljeutslipp

24. mars 1989 gikk supertankeren Exxon Valdez på grunn i Prince William-sundet i Alaska. 11 millioner fat råolje spredte seg langs kysten. De økologiske konsekvensene var enorme og er fremdeles kritisk for enkelte arter.