Foto: Mark O. Rogers

Senter for oljevern og marint miljø er en drivkraft for å utvikle teknologi og metoder for å gjøre samfunnet bedre rigget for å takle akutte forurensingssituasjoner i sjø. Målet er å hindre at akutte utslipp får store konsekvenser for det marine miljøet.

Vårt oppdrag

Norge har en solid beredskap mot akutt forurensning, sterke kunnskapsmiljøer og produsenter av oljevernutstyr som hevder seg internasjonalt. For å sikre et godt og effektivt oljevern, skal vi som kompetansesenter sørge for oppdatert kunnskap, teknologiutvikling og god samhandling nasjonalt og internasjonalt. Vi skal bidra til høy bevissthet om oljevern gjennom kunnskapsformidling og dialog.

Regjeringens arbeid og prioriteringer når det gjelder oljevern er omtalt blant annet i Meld St. 35 (2015-2016) På rett kurs – Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning.

Les mer om oljevern