Metoder for oppsamling av marin plastforsøpling krever teknologi som kan håndtere mengdene med avfall og også fungere under dårlig vær med høye bølger.

«Norge har bygget opp en oljevernberedskap med teknologi og en organisering som kan ha overføringsverdi til arbeidet med begrensning og opprydding av marin plastforsøpling. Dagens sterke engasjement og innsats i befolkningen må videreføres i robuste og gode ordninger som kan bidra til å redusere marin plastforsøpling både nasjonalt og internasjonalt» sier senterets direktør Ann-Helen Ernstsen. Slike synergieffekter kan omfatte samordning av systemer for oljevernberedskap og opprydding av marin plast, men også kunnskapsoverføring og teknologiutvikling. Kartlegging av synergieffekter vil sees i sammenheng med senteres øvrige oppgaver og samkjøres med en utredning av fasiliteter for testing av oljevernteknologi.