Både nasjonale og internasjonale perspektiver ble belyst, og det var stor enighet om viktigheten av å ha fokus på hele verdikjeden. Erik Solheim, leder for FN’s miljøprogram, understreket at det sterke folkelige engasjementet, ikke bare i Norge men mange steder rundt i verden, er avgjørende for å få fram endringsvilje og mer miljøvennlig løsninger hos involverte aktører i næringslivet og for at politikere skal følge opp med lovverk og andre stimuleringstiltak.

Arendalsuka har gitt Senter for oljevern og marint miljø mange gode møtepunkter og faglig påfyll. «Vi ser et tydelig behov for at senteret skal komme raskt i gang med sine oppgaver. Vi skal bidra til en samlet kunnskapsoversikt og god samhandling i arbeidet mot marin forsøpling», sier direktør ved senteret Ann-Helen Ernstsen.

Kristal Ambrose, leder for Bahamas Plastic Movement, innledet under Arendalsuka

«Norwegian solutions in a sea of plastic» var en del av hovedprogrammet under Arendalsuka. Mange land mangler eller har dårlig fungerende avfallssystemer. Dette medfører skader både på miljø og helse.

Norge har avfalls- og gjenvinningssystemer som kan være modeller for andre land, men debattantene var enig om at det forutsetter modellene tilpasses til det enkelte lands behov og forutsetninger. Uten lokalt fungerende mottakssystem for avfall er det lite effekt av strandrydding.

Kristal Ambrose, leder for Bahamas Plastic Movement, fortalte om store utfordringer på Bahamas både med avfall fra egne kilder og plast som kommer inn til strendene med havstrømmene. Hun deltok i debatten med stor entusiasme, og fortalte om et stadig sterkere engasjement i lokalbefolkningen for å få på plass et bedre avfallssystem og å få ryddet strendene for plast.
Debatten er tilgjengelig på Arendalukas YouTube-kanal