• Prosjektansvarlig:Senter for oljevern og marint miljø
  • Type:Opprydding
  • Status:Pågående
  • Når:2019 og 2020

Senter for oljevern og marint miljø gjennomfører Nasjonalt strandryddeprosjekt – regionale pilotprosjekter på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

Målet med prosjektet er å kartlegge, teste ut og formidle beste praksis for rydding, oppsamling og håndtering av marint avfall på sårbare og utilgjengelige steder langs kysten som ikke er egnet for opprydding av frivillige.

2019

Prosjektet ble startet i 2019. Da gjennomførte vi pilotprosjekter i 4 områder, Troms og Finnmark, Trøndelag, Sunnmøre og i Oslofjorden. Erfaringene fra 2019 viser at det er store regionale forskjeller både når det gjelder naturtyper, avstander, vær-, vind- og bølgeforhold, mengde og type søppel, involverte aktører, organisering, logistikk og avfallshåndtering.

Reportasjer fra ryddeaksjoner:

2020

Planen var å gjennomføre pilotaksjoner i flere fylker i 2020, men på grunn av Covid-19 ble reiseaktiviteten kraftig redusert og disse pilotaksjonene satt på vent.

Vi gjennomførte en ryddeaksjon i Lille Fagervika og Mellabukta på Seiland sammen med Kystverket i Finnmark med deltakelse fra Vest-Finnmark IUA, Kystverkets innsatsstyrker og frivillige ryddere fra Hammerfest.

Senter for oljevern og marint miljø har som del av prosjektarbeidet utarbeidet en rapport til Klima- og miljødepartementet med forslag til 3 alternative modeller for organisering og effektivisering av oppryddingsarbeid i Norge på nasjonalt og regionalt nivå.

En annen aktivitet i prosjektet er å utarbeide en nasjonal veileder for strandrydding som beskriver god praksis for opprydding av marin forsøpling. Hensikten med veilederen er bidra til å ivareta helse og sikkerhet for personell, ivareta miljøet, effektivisere planlegging og gjennomføring av oppryddingsarbeidet. Veilederen vil bestå av en samling artikler med nyttig informasjon for strandryddere, og sjekklister for aksjonseiere og ryddepersonell.