Redigert:10/5/2021

For tredje og siste gang arrangerte Senter for oljevern og marint miljø Forum for framtidas oljevern. Årets tema var oljevern i kyst- og strandsone hvor blant annet dispergering, drivbanemodellering og læring av hendelser sto på agendaen.

Konferansen ble holdt på Thon Hotel Svolvær. Over to dager var aktører innen norsk oljevern samlet for å dele kunnskap og erfaringer om opprydding av olje i kyst- og strandsone. Konferansen ble en slags hybrid der et lite flertall også deltok digitalt. Konferansier under Forum for framtidas oljevern, Ingvild Skeie Liland, var godt fornøyd med gjennomføringen av konferansen.

Ingvild Skeie Liland ved Senter for oljevern og marint miljø var konferansier under årets konferanse.

– Dette er en viktig arena for kunnskapsdeling og samarbeid. Vi har fått innsikt i viktig erfaringer fra hendelser, fått høre hva som fungerer godt, men også diskutert hvilke utfordringer vi står i, sier Skeie Liland.

Konferansen bestod av mange gode foredrag og gjennom en workshop fikk deltakerne anledning til å jobbe videre med temaene standardisering, strandrensing, evaluering og læring av hendelser og synergier mellom oljevern og marin forsøpling.

After Action Review

– Når leste du sist en evalueringsrapport?

Nicklas Helgstrand og Anneli Skog presenterte metoden AAR (After Action Review) og hva den bidrar med av læring fra hendelser. Den brukes internasjonalt av blant annet WHO og handler om å vurdere en hendelse innenfra gjennom dialog, hvor fem spørsmål er essensielle. Den er effektiv og fungerer i hendelser hvor arbeidet som kreves er tverrfaglig.

Nicklas Helgstrand i Brann- og redningsetaten i Oslo kommune og Anneli Skog ved Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) presenterte metoden AAR.

– Man må ville være en lærende organisasjon og ledelsen må med.

Metoden og hva den kan gi av læring fra øvelser og akutte beredskapssituasjoner var temaet for en av forumets fire workshoper.

Tverrfaglig kunnskapsutveksling

Årets konferanse hadde hentet inn foredragsholdere fra flere fagfelt som bidrar inn med kunnskap og analyser til oljevernfeltet, men også fra de spesialiserte miljøene som jobber med beredskap, kunnskapsinnhenting, analyser og forvaltning:

  • Kystverket ga innsikt i den statlige dispergeringsberedskapen, som nå er operativ på to fartøy, og hvilke vurderinger som må gjøres før denne metoden blir tatt i bruk under en aksjon
  • Andøya Space viste mulighetene som ligger i dronekartlegging for å overvåke, kartlegge og dokumentere ved et oljeutslipp og nytten det er å kunne følge en operasjon i sanntid.
  • Meteorologisk institutt, Kystverket og Universitetet i Sør-Øst viste hvor komplekst, nyttig og avansert det er å lage drivbanemodeller og gode prediksjoner på hvordan et oljeutslipp vil bevege seg på sjøen når vind, bølger, havstrømmer og topografien under vann påvirker på hvert sitt vis.

DNV presenterte også de ferske resultatene fra litteraturstudien de har gjort i samarbeid med Sintef for å se på effektiviteten av mekanisk oppsamling under oljevernaksjoner. Resultatet viser et stort spenn i effektiviteten hvor flere faktorer spiller inn.

Her finner du rapporten

Programkomiteen ved Miljødirektoratet, Kystverket, NOFO, NOSCA, IUA og Equinor holder en oppsummerende samtale om hva som er felles behov, samt løfte fremtidige samarbeid og utviklingsprosjekter.

Veien videre

Statlig samarbeidsforum for FoU oljevern har jobbet i halvannet år for å gjøre norsk oljevern mer miljøvennlig og mer effektivt og har fått til mye.

– Vi utnytter hverandres kompetanse med å styrke beredskapet. I forumet kan vi se på fag, behov og teknologiutvikling. Jeg håper at dere fortsetter å være pådrivere når dere fortsetter jobben i Kystverket, sa Gro Øfjord fra Miljødirektoratet.

– Vi klarer i fellesskap med offentlige aktører å skape retningen vi må gå, slik at innsatsen ikke spriker. Vi trenger tilstrekkelig bredde i aktørene som er med, for du løser ikke problemet med enkeltkomponenter, men med systemer, sa klyngeleder Eirik Langeland fra Nosca Clean Oceans.

Kystverket tar fra 2022 over Senter for oljevern og marint miljøs sine oppgaver innen oljevern. De skal videreføre Forum for framtidas oljevern og ser på mulighetene til å utvide konferansen til akutt forurensing.

– Vi skal ta med oss forumet videre sammen med arbeidet senteret har gjort for å styrke norsk oljevern inn i vårt arbeid fra 2022, sa Steinar Lodve Gyltnes.