Redigert:5/4/2020

Den store ryddedugnaden langs kysten består i hovedsak av frivillige deltakere. Gjennom ulike prosjekter er det mulig å forene kreftene med organisasjoner og virksomheter, som allerede jobber med strandrydding eller har oppgaver opp mot strandrydding.

Hensikten er å gjøre deltakelse lettere og legge til rette for at avfallet blir transport ut og levert til godkjent mottak. Det er flere gode, nasjonale eksempler. Her er noen av dem.

Hold Norge Rent

Hold Norge Rent samordner frivillig ryddeinnsats i Norge. Det er bygd opp på ulike modeller, og det er tre hovedkampanjer.

Før fuglene kommer er en landsomfattende ryddekampanje som skal mobilisere til rydding før hekketiden begynner. Kampanjen koordineres av Hold Norge Rent i samarbeid med Statens naturoppsyn og Norsk Ornitologisk Forening. Før fuglene kommer har fokus på rydding i områder som er viktig for hekkende fugl. Kampanjen varer fra oktober til 15. april, hvor ferdselsforbudet trer i kraft i mange verneområder. Enkelte steder har de valgt å legge dette arbeidet til høsten etter at fuglene har dratt.

Før fuglene kommer

Strandryddeuka er en nasjonal miljødugnad i regi av Hold Norge Rent. Dugnaden ble etablert i 2011 og er Norges største kollektive ryddedugnad.

I 2020 er Strandryddedagen planlagt å være lørdag 2. mai og er en del av Strandryddeuka som starter mandag 27. april og avsluttes søndag 3. mai.

Strandryddedagen

Hold høsten ren tilsvarer vårkampanjen med en ny dugnadsrunde på høsten i tilknytting til den internasjonale strandryddedagen. Kampanjen er planlagt fra 5. - 20. september. For mer info, se HNR sine nettsider: 

Hold høsten ren

Hold Midt-Norge Rent

I Midt-Norge har elleve renovasjonsselskap gått sammen om en felles ryddeaksjon langs strender, elvebredder og innsjøer. De deler ut sekker og henter avfallet, og øvrig organisering av frivillige gjøres i Rydde. Ved hjelp av egne merkede avfallssekker blir de frivillige del av en felles aksjon med ordnede leveranseforhold. Henting av sekkene framkommer på nettsiden, men er tidsavgrenset til kampanjeperioden.

Hold Midt-Norge rent

Friluftsrådene

Friluftsrådene har med sin aktivitet og interregionale tilnærming mange steder blitt en viktig koordinator for organisering av strandrydding. Dette gjør de gjennom samspill med mange ulike aktører (avfallsselskap, organisasjoner, kommuner og bedrifter). Friluftsrådene er eksempel på en organisasjon som har en del fortrinn som organisator og koordinator:

  • Regional forankring og kjennskap til lokale aktører med tanke på effektiv mobilisering av frivillige.
  • Erfaring med å legge til rette for friluftsaktiviteter for større sammensatte grupper.
  • Kunnskap om naturområder med tanke på naturhensyn som ferdsel og slitasje. Lokal kjennskap som kan brukes til prioritering av ryddeaktiviteter.
  • Eget utstyr (for eksempel Skjærgårdstjenesten), men også tett kontakt med andre mulige aktører som Kystverket, redningsskøyter som kan bistå med transport.
  • Denne typen modeller vokser også fram gjennom økt interesse for strandrydding og muligheten for å koordinere for en mer effektiv og målrettet innsats.

Friluftsrådenes landsforbund

Kystlotteriet

Kystlotteriet er et samarbeid mellom lokalbefolkningen, lokalt og regionalt næringsliv samt ulike sponsorer og samarbeidspartnere som alle tar sikte på å rydde kystlinja for marin forsøpling og gi det ny verdi gjennom premiering. Kystlotteriet er en del av Naturvernforbundet.

Kystlotteriet

Coop rydder Norge

Coop rydder Norge legger til rette for ryddedugnad i hele landet, og dette sammenfaller i tid med Strandryddeuka. Coop-butikker over hele Norge dele ut gratis rydde-kit med hansker og sekker, og det settes ut containere ved butikkene som deltar.

Coop rydder Norge

Tokt og prosjekter

Det er en rekke aktører som med ekstern prosjektfinansiering gjennomfører prosjekter eller tokt langs kysten. Disse kombinerer ofte opprydding med kampanjevirksomhet som skal bidra til synliggjøring av marin forsøpling og holdningsarbeid.

Dette er i hovedsak ideelle organisasjoner, men det er også enkelte bedrifter som ønsker å bidra med kommersielle løsninger på dette feltet, og gjennom prosjektfinansiering så prøver de ut metoder og innsamlingsløsninger.
Det kan være utfordrende regionalt å koordinere ryddevirksomhet gjennom tilreisende aktører. Det er viktig at «toktene» blir kjent med lokale forhold.

Miljøvernforbundet er et eksempel på en organisasjon med slike tokt.