Redigert:5/5/2021

Etter Instruks for senter for oljevern og marint miljø, fastsatt av Samferdselsdepartementet 5. januar 2021, med ikrafttreden 8. januar 2021.

Organisering og styring

Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) er et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Samferdselsdepartementet. Fagområde oljevern hører inn under Samferdselsdepartementets ansvarsområde, mens fagområde marin forsøpling hører inn under Klima- og miljødepartementets ansvarsområde. Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret med etatsstyringen av senteret.

Senteret ledes av en direktør tilsatt av Samferdselsdepartementet. Direktøren har ansvaret for den interne styringen av SOMM, og skal påse at senteret drives effektivt i samsvar med lover, regler og god forvaltningsskikk ellers, samt i henhold til de krav som fastsettes i styringsdialogen med Samferdselsdepartementet.

Senterets formål - samfunnsoppdraget

Senter for oljevern og marint miljø skal være et nasjonalt og internasjonalt ledende kompetansesenter for arbeidet med oljevern og mot marin forsøpling.

Senteret skal fremme best tilgjengelig vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap og være en pådriver for utvikling av kostnadseffektive og miljøvennlige teknologier, metoder og tiltak for oljevern og mot marin forsøpling.

Ansvar og oppgaver

Senter for oljevern og marint miljø skal tilby sine tjenester til aktører innen offentlig forvaltning, næringsliv og ideelle organisasjoner som jobber med bl.a. forebyggende tiltak, operative oppgaver og forskning og utvikling innenfor senterets to ansvarsområder.

SOMM skal ha regelmessig kontakt og koordinere sin virksomhet med andre myndigheter, spesielt de med overordnet ansvar innen områdene, slik som Kystverket, Miljødirektoratet og Statsforvalterembetene.

Blant senterets viktigste oppgaver er:

  • Tilby oversikt over best tilgjengelig vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap innenfor oljevern og marin forsøpling.
  • Etablere nettverk og møteplasser på tvers av fag og sektorer og være en pådriver for utvikling og rådgiver til offentlige myndigheter innenfor oljevern og marin forsøpling.
  • Tilby veiledning og tilrettelegging for forebygging av marin forsøpling, med særlig vekt på forsøpling fra sjøbaserte kilder.
  • Tilrettelegge for, utvikle og formidle kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger for opprydding av marin forsøpling både i egen regi og i samarbeid med etablerte aktører og være en pådriver for at disse løsningene blir tatt i bruk.
  • Veilede om, tilrettelegge for og gjennomføre tiltak knyttet til opprydding av marin forsøpling i samarbeid med relevante fagmyndigheter.

Rammer og avgrensninger

Senterets virksomhet skal utøves innenfor gjeldende lover og regelverk, og i samsvar med de krav som fastsettes i styringsdialogen.

Senteret skal ikke drive forskning selv, men kan der det er hensiktsmessig delta i forskningsprosjekter gjennom administrative og kommunikasjonsfaglige bidrag.

Senteret skal ikke dublere eller utføre oppgaver som fylles av relevante fagmyndigheter.

Senteret skal ikke engasjere seg i oppdragsvirksomhet i konkurranse med private firmaer, men kan i de tilfeller der det ikke fins relevante private aktører påta seg oppdrag.