Redigert:8/9/2021

Oljeutslipp i Mexicogulfen, autonome beredskapsflåter og standardisering i oljevernet var bare noen av mange interessante temaer under årets Forum for framtidas oljevern.

For andre gang arrangerte Senter for oljevern og marint miljø, sammen med Kystverket og Miljødirektoratet, oljevernkonferansen Forum for framtidas oljevern. Konferansen ble holdt digitalt.

Tema for årets konferanse var et effektivt og helhetlig oljevern med fokus på nordområdene og mekanisk oppsamling.

Faktorene som påvirker effektiviteten i oljevernet er særlig framtredende og utfordrende i nordområdene, med isende kulde, mørke og dårlig sikt, sjøis og isfjell, store avstander og manglende infrastruktur i lite tilgjengelige- og særlig sårbare naturområder.

– Hvis vi kombinerer dette med et økt aktivitetsnivå i nordområdene, nye risikoscenarier, nye olje- og drivstofftyper, så ser vi alle at behovet for å sikre et effektivt oljevern for framtiden er her nå. For å få til et effektivt og helhetlig oljevern er vi avhengige av koordinert og relevant FoU aktivitet, og samarbeid mellom de ulike aktørene, sa direktør ved senteret Ann-Helen Ernstsen da hun åpnet konferansen.

En spydspiss i utvikling og kompetanse

Samferdselsminister Knut Arild Hareide snakket om viktigheten av en god beredskap i sin videohilsen til deltakerne på årets Forum for framtidas oljevern.

Dette er et veldig viktig tema, der Norge kan være en spydspiss i utvikling og kompetanse. Dette forumet vil være et viktig bidrag for å identifisere kunnskaps- og utviklingsbehov innen oljevern.

Vi vet at skipstrafikken beveger seg stadig lengre nord, og at aksjoner mot akutt forurensing er krevende i disse farvannene, på grunn av store avstander, mørke, sterk vind, is og kulde. Det er spesielt utfordrende med olje i is. På tross at vi har satset på forebyggende sjøsikkerhetstiltak, så kan vi aldri gardere oss mot uhell. Derfor er det viktig å ha god beredskap mot akutt forurensing, sa ministeren.

Gjennom to spennende konferansedager holdt blant annet Kystverket og NOFO innlegg om kunnskaps- og utviklingsbehov i oljevernet og Northguider-operasjonen. Hans Petter Dahlslett fra DNV GL fortalte om hvordan standardisering kan gi et mer effektivt og miljøvennlig oljevern, etterfulgt av en paneldebatt med ulike aktører. Vinterisering av oljevernutstyr var også et tema under konferansen, hvor NOSCA snakket om hvordan de vil legge til rette for økt innovasjon av vinterisert oljevernutstyr.

Forskning på utslippet i Mexicogolfen

Seniorforsker ved NOAA Office of Response and Restoration, Lisa DiPinto, fortalte om forskningen de har gjort i forbindelse med det vedvarende oljeutslippet på MC20 feltet i Mexicogolfen.

Lisa DiPinto, seniorforsker ved NOAA Office of Response and Restoration, var en av foredragsholderne på årets konferanse. Foto: Privat

En oljeplattform kollapset etter et undervannsjordskred som følge av orkanen Ivan i 2004, og ble dratt langs havbunnen rundt 210 meter sør-øst for dens opprinnelige posisjon, hvor den ble begravd under så mye som 20 meter med gjørme og sand. Helt siden dette skjedde har det blitt observert oljeflekker i havoverflaten.

Det ble gjort studier for å finne kilden til utslippet, og det var stor debatt om oljen kom fra naturlige utslipp på havbunnen eller om den faktisk kom fra selve plattformen. Omfanget av utslippet ble studert med ulike metoder og det ble gjort undersøkelser av sammensetningen av oljen på feltet. Funnene fra studien førte til en installasjon av et innsamlingssystem som til nå har samlet opp 1 892 705 liter olje, med en hastighet på 3700 liter olje per dag.

Fremtidens autonome beredskapsflåte

Utvikling av oljevernteknologi er viktig for å kunne effektivisere og styrke oljevernberedskapen i fremtiden. Eirik Hovstein i Maritime Robotics holdt et innlegg om selskapets ubemannede overflatefarkoster og luftfarkoster. Han snakket om hvilke muligheter denne teknologien gir oss i dag og hvordan den kan brukes i fremtidens oljevern.

Der vi ser for oss at autonomien vil ha et fortrinn, er helt klart på de mindre farkostene. De store beredskapsbåtene vil vi komme til å måtte fortsette å ha for å ha en tyngde i beredskapen. Men beredskapsflåten gjør i dag mange enkle operasjoner som kunne vært løst med billigere og lettere anvendbare ubemannede systemer. Spesielt med tanke på å redusere risikoen for personell, sa Hovstein.

Selskapet jobber mest med ubemannede overvannsfarkoster. Hovstein viste til hvordan slike kan brukes til for eksempel tauing av oljelenser, som kan være en utfordrende operasjon hvis været er dårlig. Han pekte også på hvordan autonomien kan være nyttig i form av datainnsamling under en operasjon.

Paneldebatt om standardisering

Standardisering er en felles oppskrift på hvordan noe skal lages, beskrives eller gjennomføres.

I oljevernet jobbes det med standardiseringer på ulike nivå. Siste del av konferansen var det duket for debatt om standarder for testing av oljevernutstyr. Trenger vi teststandardisering? Og hva er eventuelt veien videre?

Et viktig mål med etablering av testfasiliteter for oljevernteknologi på Fiskebøl er et mer effektivt oljevern. Hvordan kan vi legge til rette for forskning og teknologiutvikling på en god måte? Kan standardisering være et mål for å jobbe med testing og dokumentering av teknologiens egenskaper? Standardisering er ikke noe som noen kan gjøre alene. Spørsmålet om testing, standardisering og sertifisering angår mange aktører i oljevern i Norge og internasjonalt. Men vi begynner i Norge, innledet seniorrådgiver ved senteret, Gaute Wahl.

Miljødirektoratet, Kystverket, NOSCA og NOFO deltok i paneldebatten.

Nyttig med et slikt forum

Årets forum har resultert i mange gode innspill og kunnskap til videre arbeid med oljevernberedskapen.

Forum for framtidas oljevern handler om å samle aktørene for å få felles forståelse for utfordringer og kunnskapsbehov, koordinere forskning og utvikling og legge til rette for at vi jobber sammen for et mer effektivt og miljøvennlig oljevern. Ut fra tilbakemeldingene så langt er det helt klart nyttig med et slikt forum, selv om vi på grunn av situasjonen med covid-19 måtte arrangere konferansen digitalt. Senteret og statlig samarbeidsforum har fått masse stoff og gode tilbakemeldinger som vi skal jobbe videre med, og vi ønsker å takke alle som bidro både med foredrag, spørsmål og innspill, sier Wahl.

Forum for framtidas oljevern skal arrangeres igjen i 2021.