Redigert:3/31/2020

Det aller første forskningsprosjektet Senter for oljevern og marint miljø har tilrettelagt for på Fiskebøl er i gang. Sintef Ocean skal se på oljens naturlige nedbrytningsprosess i havet for å best mulig kunne vurdere respons ved et oljeutslipp.

Her er doktorgradstudent Hendrik Langeloh i gang med å smøre på olje på tynne membraner. Disse ble senere montert på åpne og lukkede rammer som nå er satt ut i sjøen. Foto: Senter for oljevern og marint miljo

Forskere fra Sintef Ocean er i gang med et nytt forskningsprosjekt hvor de skal studere oljens naturlige nedbrytningsprosess i sjøvann. I forbindelse med prosjektet OilDeplete gjennomfører de en rekke feltforsøk i Norge.

– Vi setter ut olje for å se på biodegradering og fotodegradering av olje i marint miljø. Vi har tidligere gjort lab-forsøk og skal nå prøve å verifisere de resultatene vi har fått fra laben, forklarer Ida Beathe Øverjordet, forsker ved Sintef Ocean.

Øverjordet jobber på prosjektet sammen med Hendrik Langeloh, som er doktorgradsstudent ved NTNU og jobber hos Sintef.

Fra til Vesterålen til Brasil

Et av feltforsøkene er lagt til Fiskebøl i Vesterålen, hvor Senter for oljevern og marint miljø etter hvert skal etablere det nye testsenteret.

– Vi ønsker å studere hva som skjer med oljen i kaldt miljø, og det er en fin lokalitet her på Fiskebøl. Her er det åpent ut til sjøen, og lite trafikk. Vi vil helst ikke å ha så mye trafikk, da dette kan påvirke den naturlige bakteriefloraen i sjøvannet, sier Øverjordet.

Sintef har allerede satt ut olje-prøver i Trondheim. Etter hvert skal forskerne også gjøre samme feltforsøket i sjøvann på Svalbard, og senere i Brasil, for å få et stort spenn i temperatur, naturmiljøer og klimasoner.

Oljen ble skylt i i bakker med sjøvann, for å fjerne overskuddsoljen. På den måten unngår man utslipp fra prøvene i sjøen. Foto: Senter for oljevern og marint miljø

Sikrer miljøet

Et tynt lag med olje fra to ulike felt i Nordsjøen har blitt smurt på tynne membraner og festet til rør som er satt ut i sjøen. Forsøkssystemene med olje skal stå ute i til sammen to måneder, og det skal tas prøver underveis.

Før utsetting ble overskuddsoljen som ikke trakk inn i membranen, skylt av og fjernet, for å sikre at ikke olje slippes ut i sjøen og kommer til skade for det marine miljøet.

Forsøkssystemet med olje settes ut i sjøen. Foto: Senter for oljevern og marint miljø

Viktig prosess

Forsøket vil forhåpentligvis gi forskerne svar på hvilke endringer som skjer i sammensetningen av oljen, og hvordan den brytes ned av bakterier og lys over tid.

– Vi er interessert i å finne ut hvor fort nedbrytningen går, og hvilke prosesser som er viktig. Vi vil få bedre data på hvordan både lys, bakterier og samspillet mellom disse prosessene påvirker den naturlige nedbrytingen av oljekomponenter i det naturlige miljøet, sier Øverjordet.

Feltforsøket Sintef nå gjør er viktig for å kunne lage realistiske modeller for hva slags respons man skal ha, dersom det skjer et oljeutslipp i sjøen. Forsøksdataene vil derfor legges inn i modell-verktøy som Sintef benytter for å forutse oljens skjebne i det marine miljøet etter et oljeutslipp.