Redigert:11/1/2021

Under Forum for framtidas oljevern 2021 ble det arrangert workshop. Nå er oppsummeringen klar.

Målet med workshopen var å legge til rette for diskusjon og samarbeid om videre utvikling for fire utvalgte tema:

  • Standardisering – veien videre
  • Fra strandrydding til strandrensing – synergier og felles ressurser?
  • Strandrensing – metoder og teknologi
  • Evaluering og læring av hendelser (After action review)

De ulike temaene var direkte knyttet til foredrag på konferansen, og utgangspunktet for diskusjonen var de utfordringene og mulighetene som ble belyst under presentasjonen i plenum, samt et bakgrunnsnotat skreddersydd hvert tema. Det var mulig å delta både digitalt og fysisk, og det var satt av 1,5 time til arbeidet. En oppsummering av bakgrunnsnotat, spørsmål og innspill fra de ulike gruppene er presentert i de følgende kapitlene. Oppsummeringen er basert på referatene fra de ulike gruppene, og prøver i størst mulig grad å gjengi innspillene slik de kom under workshopen.