Redigert:3/18/2020

Hav- og kystmiljø

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementets ansvarsområder inkluderer farleder langs kysten og til de viktigste havnene, statlige fiskerihavner, kystkultur, forebyggende sjøsikkerhet og statlig beredskap mot akutt forurensning og sektoransvar for hav- og kystmiljø.

Temaside hav- og kystmiljø

Lundefugler Foto: Bo Eide

Marin forsøpling og mikroplast

Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet har det overordnede ansvar for havmiljø- og avfallsforvaltningen og tilhørende regelverk.

Temaside marin forsøpling

Forsøplet strand. Foto: Hentet fra iStock

Klima og miljø

Utenriksdepartementet

Norge skal være et ledende land for klima- og miljørettet utviklingssamarbeid og bidra til det grønne skiftet. Klimaendringene er en global utfordring og Norge er opptatt av å styrke globale løsninger, felles forpliktelser og rammeverk.

Temaside klima og miljø

Garnfiske. Foto: Bo Eide

Liv under vann

Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å koordinere arbeidet i Norge med bærekraftsmål nr 14 Liv under vann: -Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Bærekraftsmål 14. Liv under vann

Statlig samarbeidsforum for opprydding av marin forsøpling

Det finnes en rekke aktører som bidrar til arbeidet mot marin forsøpling i Norge. Myndighetene har opprettet et samarbeidsforum for offentlige aktører som bidrar i opprydningsarbeidet med midler, koordinering, mannskap, veiledning og materiell.

Samarbeidsforumet består av:

Miljødirektoratet
Fiskeridirektoratet
Sjøfartsdirektoratet
Kystverket
Fylkesmannen
Sysselmannen på Svalbard
Statens Naturoppsyn
Oslofjordens Friluftsråd
Skjærgårdstjenesten
Forsvaret
Senter for oljevern og marint miljø