Hold Norge Rent

Hold Norge Rent samordner frivillig ryddeinnsats i Norge. Det er bygd opp på ulike modeller, og det er tre hovedkampanjer.

Før fuglene kommer er et landsomfattende ryddeprosjekt som skal mobilisere til opprydding før hekketiden begynner. Prosjektet koordineres av Hold Norge Rent i samarbeid med Statens naturoppsyn og Norsk Ornitologisk Forening.
I 2019 starter dette den 18. februar med rydding områder som er viktig for hekkende fugl. Kampanjen varer frem til ferdselsforbudet inntrer 15. april. Enkelte steder har de valgt å legge dette arbeidet til høsten etter at fuglene har dratt.

 

 

Strandryddeuka  er en nasjonal miljødugnad i regi av Hold Norge Rent. Dugnaden ble etablert i 2011 og er Norges største kollektive ryddedugnad.

I 2019 er Strandryddedagen lørdag 4. mai og er en del av Strandryddeuka som starter mandag 29. april og avsluttes søndag 5. mai.

 

 

Hold høsten ren  tilsvarer vårkampanjen med en ny dugnadsrunde på høsten i tilknytting til den internasjonale strandryddedagen.

Hold høsten ren 2019 finner sted 9. – 15. september.

 

 

 

Hold Midt-Norge Rent
I Midt-Norge har elleve renovasjonsselskap gått sammen om en felles ryddeaksjon langs strender, elvebredder og innsjøer.  De deler ut sekker og henter avfallet, og øvrige organisering av frivillige er ivaretatt gjennom ryddeportalen.no Ved hjelp av egne merkede avfallssekker blir de frivillige del av en felles aksjon med ordnede leveranseforhold. Henting av sekkene framkommer på nettsiden, men er tidsavgrenset til kampanjeperioden.

 

 

 

Friluftsrådene
Friluftsrådene har med sin aktivitet og interregionale tilnærming mange steder blitt en viktig koordinator for organisering av strandrydding. Dette gjør de gjennom samspill med mange ulike aktører (avfallsselskap, organisasjoner, kommuner og bedrifter). Friluftsrådene er eksempel på en organisasjon som har en del fortrinn som organisator og koordinator:

  • Regional forankring og kjennskap til lokale aktører med tanke på effektiv mobilisering av frivillige
  • Erfaring med å legge til rette for friluftsaktiviteter for større sammensatte grupper
  • Kunnskap om naturområder med tanke på naturhensyn som ferdsel og slitasje. Lokal kjennskap som kan brukes til prioritering av ryddeaktiviteter.
  • Eget utstyr (for eksempel Skjærgårdstjenesten), men også tett kontakt med andre mulige aktører som Kystverket, redningsskøyter som kan bistå med transport.

Denne typen modeller vokser også fram gjennom økt interesse for strandrydding og muligheten for å koordinere for en mer effektiv og målrettet innsats.

 

 

 

 

Kystlotteriet er et samarbeid mellom lokalbefolkningen, lokalt og regionalt næringsliv samt ulike sponsorer og samarbeidspartnere som alle tar sikte på å rydde kystlinja for marin forsøpling og gi det ny verdi gjennom premiering. Kystlotteriet er en del av Naturvernforbundet.

 

 

 

 

Coop rydder Norge legger til rette for ryddedugnad i hele landet, og dette sammenfaller i tid med Strandryddeuka. Coop-butikker over hele Norge dele ut gratis rydde-kit med hansker og sekker, og det settes ut containere ved butikkene som deltar.

 

 

Tokt og prosjekter

Det er en rekke aktører som med ekstern prosjektfinansiering gjennomfører prosjekter/tokt langs kysten. Disse kombinerer ofte opprydding med kampanjevirksomhet som skal bidra til synliggjøring av marin forsøpling og holdningsarbeid.

Dette er i hovedsak ideelle organisasjoner, men det er også enkelte bedrifter som ønsker å bidra med kommersielle løsninger på dette feltet, og gjennom prosjektfinansiering så prøver de ut metoder og innsamlingsløsninger.
Det kan være utfordrende regionalt å koordinere ryddevirksomhet gjennom tilreisende aktører.  Det er viktig at «toktene» blir kjent med lokale forhold.

Miljøforbundet er et eksempel på en organisasjon med slike tokt.

 

 

Undervisnings- og holdningsarbeid

Oslofjordens Friluftsråd har utarbeidet et undervisningsopplegg om marin forsøpling for  7. og 10. trinn i grunnskolen.

 

 

Miljølære består av læringsaktiviteter, som støtter undervisning for en bærekraftig utvikling. En av disse aktivitetene er knyttet til strandrydding.

 

 

Klima- og miljødepartementet har utarbeidet heftet  Historier og hav og kyst, som også omfatter plastproblemet i havet. Heftet kan bestilles som klassesett.

 

 

Mausund Feltstasjon

Ocean Camp er et tilbud til elever på videregående skole, hvor elevene får dybdelæring innen realfagene teknologi og forskningslære (ToF), biologi og matematikk.