Kartutsnitt av naturreservatet fra Kystinfo.

Våtmarksområdene i reservatet gjør at området har status som Ramsar-område, for å bevare og verne våtmarksområdene internasjonalt. Mange fuglearter bruker området til å hekke, myte eller overvintre, og er avhengige av den varierte faunaen i landskapet for å overleve. Forsøpling eller inngrep vil derfor true det allerede etablerte dyrelivet i området. Det er blant annet registrert tilbakegang i hekkeforekomsten av hettemåke og fiskemåke, begge representerer arter som potensielt kan ha forutsetninger for å innta plast, som infiltreres i vegetasjonen eller havner i området på annet vis. Andre arter man finner er blant annet storskarv og ærfugl, hvor sistnevnte er rødlistet som nært truet ifølge Artsdatabanken. På vinteren er det stokkand, kvinand, laksand og svaner man finner i området. Disse fuglene er særlig eksponert for forstyrrelser gjennom vinteren da de tidvis oppholder seg over lengre tid nær elvekanten.

En viktige planteart i området er hjertetjønnaks, som er en del av undervannsvegetasjonen. Her finner de vannlevende organismene sine små hjem, mens svanene og gressendene benytter vegetasjonen som beiteområde. Videre, under vannoverflaten, finnes det en unik og variert fiske- og bunndyrsfauna med grobunn i de varierte brakkvannsmiljøene.

Av menneskelig aktivitet i området, ser man dessverre at inngrep i munningsområdene har hatt en negativ innvirkning på både forekomst og antall arter. På grunn av de nærliggende industriområdene, med avfallsplass og bebyggelse tilknyttet Øra, har det blitt gjort inngrep som har økt det ytre presset, hvor lydforurensning, ferdsel, spredning av fremmede arter og forsøpling fra nærliggende søppelfyllinger utgjør en reel trussel for de økologiske betingelsene og artsmangfoldet i området.

Det må derfor tas en grundig overveiende vurdering før eventuelle ryddeaksjoner settes i gang. Ved rydding og ferdsel i området må man ta hensyn til verneforskriftene. Det er blant annet er forbudt å fjerne planter eller deler av disse fra reservatet, dyrelivet skal skjermes mot unødig forstyrrelser og det er ikke lov og telte eller sette opp innretninger og fortøyning av båt utover ett døgns varighet. Man må også være bevist på at det er forbudt med ferdsel og ilandstigning på skjær og holmer i bestemte perioder av året.