Lenke i bildet til Kystinfo.

Reservatet har tilknytning til våtmarksområdene i nord og Kalvsøyholmen i sør, og er et Ramsar-område. Her hekker og overvintrer flere fuglearter, som fiskemåke og ærfugl, svartbak, gråmåke og storskarv. Andre fugler som er observert er vadere og hekkende gressender.  Landskapet er variert med poller, holmer og skjær og strandeng på grove overflater. Sjøen, som sirkler seg i landskapet, gir opphav til de tanggrodde strendene, hvor småhavgras og skjellsand påvirkes av saltvannet som siver ut og inn. Områdene grenser mot kystlyngheier og kalkheier. Vegetasjonen er spesiell for regionen, med et rikt mangfold av planter og et yrende dyreliv. Med storhavet rett utenfor, ser man at flytende marint avfall transporteres inn i de mange små vikene og buktene.

Avfallet samler seg i krinkler og kroker og infiltrerer den sårbare vegetasjonen. Avfallet utgjør her en trussel mot det unike plante- og dyrelivet i reservatet, hvor alt fra mindre organismer til sjøfugl og sjøpattedyr står i fare.

Verneforskriften for området sier at all vegetasjon, inkludert tang og tare på land, ikke skal skades. Nye plantearter må ikke innføres, dyrelivet må skjermes, og da særlig overvintringsområdene for sjøfugl. Skade og ødeleggelse som kan gå utover hekke- og hiområder vil true artsmangfoldet og naturverdiene i reservatet, og ryddeaksjoner i området må være koordinert med ansvarlig myndighet.