Strandrydding

Utilgjengelig, sårbar og forsøplet av havplast

Langs kysten vår er sårbare og utilgjengelige naturområder forsøplet av marint avfall. «Nasjonalt strandryddeprosjekt» skal nå kartlegge og teste ut hvordan vi best skal rydde plastforurensning i utvalgte pilotområder.

Strandrydding

Den nye kartløysinga

I 2020 vil ei ny nasjonal kartløysing for marin forsøpling lanseres. Målet er eit felles verktøy som samlar all data på ein plass.

Ann-Helen Ernstsen, Senter for oljevern og marint milø
Leder

Det nasjonale senteret for marin forsøpling

Det offentlige har en viktig oppgave når det gjelder å ta vare på engasjementet hos de frivillige og legge til rette for at de skal fortsette den gode jobben de gjør. Det vi ikke kan forvente er at de skal gjøre jobben for oss. Det offentlige må ta oppdraget med å effektivisere og ta et større ansvar for strandrydding. Der skal Senter for oljevern og marint miljø rette vår innsats.

Strandrydding

Strandrydding i verneområder

Marin forsøpling tar verken hensyn til landegrenser eller sårbar og verdifull natur. Avfall på avveie ender derfor også opp i vernede områder, hvor marin forsøpling utgjør en særlig trussel for sårbar og truet natur og dyreliv. Paradokset er at strandrydding potensielt kan skade de naturverdiene både ryddingen og vernet skal beskytte.

Strandrydding

Alle landets strandryddere

Frivillige, organisasjoner, offentlige etater og næringslivet jobber aktivt i kampen mot marin forsøpling. Målet for alle er å ta vare på kysten vår og havet. Hvordan skal vi bli bedre på å jobbe på tvers og skape felles resultater? Det vet Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Friluftrådenes landsforbund og Aktiv i friluft på Svalbard mye om.

Strandrydding

Fra ryddeaksjon til strandryddedata

Strandrydding er en av de mest effektive tiltakene vi har for å holde strendene våre rene. Den frivillige innsatsen som blir registrert i Ryddeportalen bidrar også til noen mer, den gir oss data for å forstå omfanget av marin forsøpling og håndtere søppelet på en bedre måte.

Hold Norge Rent

Ryddeportalen