Strandrydding - relevante forskningsartikler
 
Strandrydding - aktuelle rapporter 2018 og 2019

AKVAPLAN NIVA 

Er et forskningsbasert selskap, som er eid av Niva (Norsk institutt for vannforskning). Akvaplan-niva retter seg mot forskning og innovasjon, industri og miljø, miljøtjenester til offentlig sektor og akvakulturtjenester. MALINOR er et treårig prosjekt(2019-2021) og er et norsk-russisk samarbeidsprosjekt som er ledet av Akvaplan-Niva. Prosjektet skal kartlegge og se på distribusjonen av marint avfall i Arktis.

 

 

GRID ARENDAL

GRIDA ble etablert som en stiftelse i 1989. GRIDA fungerer som et informasjonssenter med fokus på internasjonale miljøproblemer, hvor marin plastforsøpling av kyst og hav er et av fokusområdene. De deltar i flere prosjekter knyttet opp mot plastforsøpling av havet.  Under finner dere linker til mer informasjon og et utvalg av arbeid og prosjekter tilknyttet GRIDA:

Grafikk og illustrasjoner om kilder, distribusjon, konsekvenser og effekt av marin forsøpling i det marine miljø, som blir brukt av forskere og forvaltning for å illustrere plastproblematikken .

Marine Litter Predictive Mapping:  Samarbeidsprosjekt med blant annet SALT. Prosjektet har fokus på kartlegging av områder hvor marint avfall samles opp og verktøy for profesjonell strandrydding i sårbare områder.

 

 

HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 

Havforskningsinstituttets forskning og prosjekter er knyttet til det marine miljø, ressurser og bruk av havet og kunnskap knyttet til kystsonen. De er Norges sentrale, oseanografiske forskningsmiljø og har flere prosjekter knyttet til både effekter og konsekvenser av plast i havmiljøet. Instituttet arbeider med ulike prosjekter, hvor de ser på plastforurensningens påvirkning på de marine økosystemene, kartlegger avfall langs havbunnen og utvikler oversiktskart for «hot spots» for strandet marint avfall langs kysten.

 

MEPEX 

Mepex er en kompetansebedrift med særlig kompetanse på avfall og gjenvinning. De har produsert rapporter og vært involvert i prosjekter knyttet til både mikroplast og kartlegging av kilder til strandsøppel.

 

 

NIVA (Norsk institutt for vannforskning)

Niva er Norges miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, når det gjelder miljø, klima og ressursspørsmål. De kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning. Niva har prosjekter knyttet til problematikken med mikroplast i det marine miljø. De bidrar også i makroplast-prosjekter, som MARP og MALINOR.

 

 

NORCE (Norwegian Research Centre)

Norce er et uavhengig forskningsinstitutt, som ble stiftet 2017. De største eierne er Universitetet i Bergen og Stavanger Research
Holding AS. Norce har kjørt prosjekter rettet mot kartlegging av plastviker. De har også registrert og kartlagt kilder til marint avfall via miljolare.no. Norce er aktive på  formidling av kunnskap og forskning knyttet opp mot plastforsøpling i havet og «plasthvalen».

 

 

NORSK POLARINSTITUTT 

Norsk Polarinstitutt er et direktorat under Klima-og miljødepartementet, og virksomheten omfatter vitenskapelig forskning, miljøovervåkning og kartlegging av Arktis. De har en rådgivende funksjon for norske myndigheter når det gjelder polarområdene. Norsk Polarinstitutt har bidratt med rapporter, forskningsprosjekter og overvåkning av havplast og strandsøppel i Arktis.

 

 

SALT LOFOTEN AS 

Salt er en uavhengig kompetansebedrift med faglig kompetanse om marine økosystemer, kystnæringer, entreprenørskap og nordlige problemstillinger. SALT har fokusert på områder som strekker seg fra formidling og utvikling av verktøy for opprydding, til forskning rettet mot kartlegging av kilder og distribusjon av marint avfall langs kysten og i Arktis. Av prosjekter har man blant annet MAP, MALINOR, DYPDYKK, MARP, HAVPLAST og FISHING FOR LITTER.

 

 

SINTEF

Sintef er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutt. De satser på anvendt forskning, teknologi og innovasjon. SINTEF Ocean koordinerer og samler relevant ekspertise innenfor forskning på rent hav gjennom SINTEF Center for Clean Ocean Research. De har etablert ulike prosjekter rettet mot konsekvenser og effekter av plast i havet, hvor målet er å finne løsninger for å redusere tilførselen og fjerne plast fra det marine miljø.  SINTEF har et bredt samarbeid med flere forskningsinstitutter og universiteter på prosjektene sine.

 

 

Tekst: Unn Holgersen

Foto: Bo Eide