Ann-Helen Ernstsen, Senter for oljevern og marint milø
Leder

Det nasjonale senteret for marin forsøpling

Strandrydding er i dag et av de beste tiltakene vi har mot marin forsøpling. Frivillige gjør en imponerende innsats, som har vært sterkt økende de siste årene. Gjennom samarbeid og engasjement har flere hundretusen mennesker bidratt til at kysten vår er blitt renere de siste årene. Mangfoldet av aktører, prosjekter og den økende aktiviteten er positiv, men gir også det offentlige en viktig oppgave når det gjelder koordinering, prioritering og veiledning. I dag har fylkesmannen en regional koordinerende rolle, Miljødirektoratet gjør en solid jobb, friluftsrådene bistår og avfallsselskapene er på ballen. Norge tar internasjonalt en rolle for å ta grep om det globale problemet marin forsøpling er. Senter for oljevern og marint miljø skal jobbe for høy bevissthet og kunnskap om marin forsøpling og bidra i arbeidet for et rent hav. Vi er i full gang med å samle kunnskap, utvikle verktøy og skape samhandling på tvers. I løpet av året 2019 skal vi ut i felt å samle kunnskap og erfaring, vi skal utvikle en ny kartløsning for strandrydding sammen med blant annet Hold Norge Rent, vi er i dialog med et mangfold av aktører, senteret skal teste teknologi og operative ressurser og vi skal også gjøre det mange frivillige langs kysten gjør; rydde med våre egne hender.

Det offentlige har en viktig oppgave når det gjelder å ta vare på engasjementet hos de frivillige og legge til rette for at de skal fortsette den gode jobben de gjør. Det vi ikke kan forvente er at de skal gjøre jobben for oss. Det offentlige må ta oppdraget med å effektivisere og ta et større ansvar for strandrydding. Der skal Senter for oljevern og marint miljø rette vår innsats. Norges kystlinje er 100 915 km lang med sine dype fjorder og 239 057 øyer. Langs den kysten er det utilgjengelige områder, hot spots og områder som er vernet fordi naturverdiene er umistelige og sårbare for menneskelig påvirkning. Fylkesmennene sitter på stor kompetanse på miljø og er regional koordinator. Vi vil bistå dem i arbeidet de nå er i gang med. Kystverket skal i år teste ut sine operative ressurser i et samarbeidsprosjekt med oss når det gjelder marin forsøpling. Vi arbeider og lever i et samfunn hvor forvaltning, frivillige og næringsliv går sammen i prosjekter for å bekjempe marin forsøpling i hele landet. Vi vil bidra til å skape et større rom for samhandling, hvor vi sammen kan gi og dele kunnskap, erfaringer og verktøy.

Senter for oljevern og marint miljø har et mål om et nasjonalt ryddefellesskap, hvor frivillige, organisasjoner, næringsliv, forvaltning og forskningsinstitusjoner kjenner sin rolle i fellesskapet og står trygt i sin kjerneoppgave. Hver del av ryddefelleskapet skal ha døren åpen for samarbeid. For å vinne kampen mot marin forsøpling trenger vi ryddefelleskapet. Senter for oljevern og marint miljø skal samordne innsatsen for at kysten og havet ikke skal være truet av avfall på avveie . Det skal ikke bli like mye plast som fisk i havet i 2050, fordi vi skal bekjempe marin forsøpling for å ta vare på havet vi lever av, stranda vi er glad i og naturen vi er en del av.