Hav- og kystmiljø

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementets ansvarsområder inkluderer farleder langs kysten og til de viktigste havnene, statlige fiskerihavner, kystkultur, forebyggende sjøsikkerhet og statlig beredskap mot akutt forurensning og sektoransvar for hav- og kystmiljø.

Marin forsøpling og mikroplast

Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet har det overordnede ansvar for havmiljø- og avfallsforvaltningen og tilhørende regelverk.

Klima og miljø

Utenriksdepartementet

Norge skal være et ledende land for klima- og miljørettet utviklingssamarbeid og bidra til det grønne skiftet. Klimaendringene er en global utfordring og Norge er opptatt av å styrke globale løsninger, felles forpliktelser og rammeverk.

Liv under vann

Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å koordinere arbeidet i Norge med bærekraftsmål nr 14 Liv under vann: -Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Foto: Kystverket, Bo Eide, iStock, R. Nyland