Plastic garbage at coast of Bohuslan, Sweden

Regjeringens arbeid og prioriteringer på dette området er omtalt i blant annet plaststrategien i Meld St. 45 (2016-2017) Avfall som ressurs – om avfallspolitikk og sirkulær økonomi og Meld St. 35 (2016-2017) Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet.

Regjeringen har som ambisjon at havområder og ferskvann ikke skal tilføres plast og mikroplast. Internasjonalt fremgår det av FNs bærekraftsmål 14.1 at all marin forurensning, spesielt fra landbaserte kilder, inkludert marin forsøpling og næringssalter, skal forebygges og signifikant reduseres innen 2025. Etter forslag fra Norge har FNs miljøforsamling blitt enige om flere vedtak for å styrke medlemsstatenes arbeid for å hindre marin forsøpling, senest i desember 2017 hvor det blant annet ble enighet om at på sikt skal tilførselen av marin forsøpling og mikroplast stanses. Vedtakene fra FNs miljøforsamling utgjør sammen med øvrig internasjonalt, regionalt og nasjonalt regelverk, strategier, beslutninger, prosesser med videre viktige rammer for arbeidet.

Les mer om marin forsøpling