Updated:9/20/2021

This content only exists in a Norwegian version. Go to search.

EU Skipsdirektiv gir rammene for både håndtering av avfall om bord og i havn i Europa. Internasjonale avtaler som MARPOL bidrar også, og er i Norge implementert gjennom Skipssikkerhetsloven. Det eksisterer også flere initiativer, blant annet fra KIMO, for å bedre sikringen av containere om bord i skip og få på plass bedre systemer som kan redusere tap av gods.