Updated:1/6/2021

This content only exists in a Norwegian version. Go to search.

Statlig samarbeidsforum for FoU oljevern skal være en pådriver for at forskning og utvikling skjer koordinert, kostnadseffektivt og er relevant for den operative beredskapen.

Prioritert temaområde - Kapasitet og effektivitet av mekanisk oljevern

Etatene skal gjennom samarbeidsforumet søke enighet om prioritering av temaområder hvor etatene mener det er ønskelig med økt FoU-innsats. I 2020 valgte samarbeidsforumet å trekke frem kapasitet og effektivitet av mekanisk oljevern som et prioritert temaområde. Dette ble en viktig del av årets Forum for framtidas oljevern​ og innspillene som kom frem under konferansen vil bli tatt med i videre arbeid med prioritert temaområde.

Tilrettelegge for FoU

Samarbeidsforumet vil tilrettelegge for forsknings- og utviklingsarbeid ved å:

  • Koordinere konferanser og møteplasser
  • Publisere/tilgjengeliggjøre kunnskap på portalen Havsøk
  • Samarbeide om utredninger og prosjekter relatert til prioritert temaområde
  • Tilstrebe en tett dialog med eksterne aktører
  • Synliggjøre kunnskapsbehov innen oljevernet