Updated:9/20/2021

This content only exists in a Norwegian version. Go to search.

Langs kysten vår er sårbare og utilgjengelige naturområder forsøplet av marint avfall. Nasjonalt strandryddeprosjekt har nå kartlagt og testet ut ulike metoder for å rydde plastforurensning i utvalgte pilotområder. Prosjektet fortsetter i 2021. 

Senter for oljevern og marint miljø startet i 2019 Nasjonalt strandryddeprosjekt. Utvalgte verneområder fra Hvaler i sør til Varanger i nord ble kartlagt og ryddet for marint avfall. 

Omfanget av plastforurensningen, utilgjengeligheten og naturverdiene var de tre faktorene som lå til grunn for valget av verneområdene i pilotene. Utilgjengelighet medfører krevende logistikk for å frakte personell og søppel. Derfor er god planlegging og hensiktsmessige ressurser viktig når det skal ryddes i slike områder. Naturverdiene innebærer at kunnskap og kompetanse må til for å vurdere hvilke metoder og inngrep en kan gjøre for å ivareta den sårbare naturen.

Pilotområder i 2019: