Updated:1/4/2021

This content only exists in a Norwegian version. Go to search.

I utredningen av status for forskning og utvikling innen oljevern er følgende punkter definert som kunnskaps- og utviklingsbehov når det gjelder bruk av mekanisk oppsamling som et tiltak i beredskapen mot akutt oljeforurensning:

Utvikling av høyhastighetssystemer, herunder integrerte systemer og 1-båts operasjon har vært et stort framskritt. Også utvikling av Arctic Foxtail og Foxtail Mini (bærbar) er verdifullt for Kystverket og NOFO.Videre utviklingsbehov er knyttet til separasjon av fritt vann og olje som fortsatt er en utfordring. Det samme gjelder oljeregnskap relatert til slik separasjon.

For øvrig anses mekanisk oppsamling som «moden» teknologi ift. OPV testing, men det er behov for videre testing av mekanisk oppsamling i ulike is-konsentrasjoner og under ulike isforhold (is-tilpasset teknologi). Det er også behov for produktutvikling og vintertilpasning av eksisterende utstyr for bedre operasjoner i kulde og is.

Kystverket har gjennomført studie av nye typer lavsvoveldrivstoff og Marine Diesel- og Gassoljer (MDO/MGO). Det er imidlertid behov for å videreføre prosjektet som gjelder mekanisk opptak av diesel-og hybridoljer i kaldt vann. Det er også behov for å gjennomføre felttesting i Barentshavet samt å etablere et bedre testregime for mekanisk opptak.

Videre er bruk av ubemannet fartøy interessant, blant annet i situasjoner med støvelhav dvs. grunne områder hvor ubemannede fartøyer kan øke operasjonsområdet for mekanisk oppsamling evt. også ved utsetting av ledelenser.

Kontakt oss om kunnskapsbehov oljevern her.