Updated:3/19/2020

This content only exists in a Norwegian version. Go to search.

Instruks for senter for oljevern og marint miljø, fastsatt av Samferdselsdepartementet 14. februar 2018.

1. Organisering og lokalisering

Senter for oljevern og marint miljø er et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Samferdselsdepartementet. Senteret skal være lokalisert i Lofoten og Vesterålen.

2. Formål

Senter for oljevern og marint miljø skal være et nasjonalt og internasjonalt ledende kompetansesenter for arbeidet med oljevern og mot marin plastforsøpling. Senteret skal fremme best tilgjengelig vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap og være en pådriver for utvikling av kostnadseffektive og miljøvennlige teknologier, metoder og tiltak for oljevern og mot marin forsøpling.

3. Arbeidsoppgaver

Senter for oljevern og marint miljø skal blant annet:

 • Tilby oversikt over best tilgjengelig vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap innenfor oljevern og marin forsøpling.
 • Etablere nettverk og møteplasser på tvers av fag og sektorer og være en pådriver for utvikling og rådgiver til offentlige myndigheter innenfor oljevern og marin forsopling.
 • Tilby veiledning og tilrettelegging for forebygging av marin forsøpling, med særlig vekt på sjøbaserte kilder.
 • Tilrettelegge for, utvikle og formidle kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger for opprydding av marin forsøpling både i egen regi og i samarbeid med etablerte aktører og være en pådriver for at disse blir tatt i bruk.
 • Veilede om, tilrettelegge for og gjennomføre tiltak knyttet til opprydding av marin forsøpling i samarbeid med relevante fagmyndigheter.
 • Senteret skal rapportere til Samferdselsdepartementet i løpet av året og i en egen årsrapport om senterets arbeid og oppnådde resultater.
 • Senteret skal tilby sine tjenester til aktører innen offentlig forvaltning, næringsliv og ideelle organisasjoner som jobber med bl.a. forebyggende tiltak, operative oppgaver og forskning og utvikling innenfor senterets to ansvarsområder.
 • Senter for oljevern og marint miljø skal ha regelmessig kontakt og koordinere sin virksomhet med andre myndigheter. Dette gjelder spesielt myndigheter med et overordnet ansvar innenfor områdene, herunder Kystverket, Miljodirektoratet, og Fylkesmannen.
 • Senterets virksomhet skal utoves innenfor gjeldende lover og regelverk, og i samsvar med de krav som fastsettes i styringsdialogen.

4. Avgrensning

Senter for oljevern og marint miljø skal ikke drive forskning selv, og skal ikke dublere eller utføre oppgaver som fylles av relevante fagmyndigheter. Senteret skal ikke engasjere seg i oppdragsvirksomhet i konkurranse med private firmaer, men kan i de tilfeller der det ikke fins relevante private aktører påta seg oppdrag.

5. Daglig ledelse

Den daglige ledelse av Senter for oljevern og marint miljø utøves av direktøren. Direktøren ansettes av Samferdselsdepartementet.

Direktøren skal:

 • påse at senterets arbeidsoppgaver utvikles i tråd med senterets formål
 • sørge for at senteret drives effektivt i samsvar med gjeldende regelverk og i henhold til de krav som fastsettes i styringsdialogen og de til enhver tid gjeldende økonomiske rammene.
 • sørge for at det fins dokumenterbare systemer for intern kontroll og risikostyring og at det gjennomføres evalueringer om egen effektivitet, måloppnåelse og resultater
 • påse at sammensetningen av staben er tilpasset pågående og planlagte fremtidigem oppgaver.
 • orientere Samferdselsdepartementet om viktige saker som berører senterets ansvarsområde

6. Myndighet til å fastsette og endre instruks

Samferdselsdepartementet har myndighet til å fastsette ny instruks eller foreta endringer i instruksen.

7. Ikrafttreden

Denne instruksen trer i kraft 20. februar 2018.