Updated:5/4/2020

This content only exists in a Norwegian version. Go to search.

Målet med strandrydding er å ta vare på naturen, men under en strandryddeaksjon er det også viktig å ta vare på hverandre. For å unngå skade på folk og miljø er organisering og sikkerhet viktig.

Å rydde søppel langs kysten vår er en aktivitet mange har deltatt på gjennom frivillige organisasjoner eller andre initiativ nasjonalt og lokalt. Det er et mangfold av mennesker som er med på dugnaden når det gjelder alder, helse, kunnskap og erfaring. Hvilke tiltak og rutiner som må på plass for å sikre helse-, miljø-, og sikkerhet ved ryddeaksjoner vil derfor variere alt etter hvem gruppen består av, hvor de skal rydde og omfanget av den marine forsøplingen de møter.

Virksomheter, skoler og barnehager er pålagt å ha klare sikkerhetsrutiner på aktiviteter som ryddeaksjoner. Det stilles mindre krav til frivillige, men fokuset på sikkerhet bør være like viktig. Hva må alle strandryddere være oppmerksomme på for å gjennomføre en trygg og sikker ryddeaksjon?

Organisering

God organisering er viktig for å sikre helse-, miljø-, og sikkerhet ved ryddeaksjoner.

Tenk igjennom om ryddegruppen består av barn eller voksne, hva hver enkelt kan og hvor mange som skal være med å rydde. Ingen bør bli med i en ryddeaksjon som de ikke har forutsetninger, kompetanse, eller tilstrekkelig verneutstyr til å gjennomføre på en sikker måte. Ta gjerne utgangspunkt i ryddegruppen, og finn så et forsøplet område å rydde, istedenfor å finne et forsøplet område først. Det er fint å være ambisiøs med ryddeplanene og utfordringer kan være bra, men ha i bakhodet at mestring og resultater gir pågangsmot blant deltakerne, og vil motivere til flere ryddeaksjoner.

Ryddeområde

Mange rydder sitt eget nærområde, men det kan hende at effekten av strandrydding kan være større hvis en utvider det geografiske området. For å gjøre det må man være bevisst på logistikk, kommunikasjon og ferdigheter. Det kan for eksempel være behov for en person med båtførersertifikat som håndterer dårlig vær og vanskelige anløp, eller noen med lokalkunnskap som vet hvor man skal gå for å unngå rasfare. Spesielt sårbare områder kan videre stille særlige krav til kunnskap om ferdsel og rydding for å unngå skade på naturen.

For å ivareta naturen ved en ryddeaksjon er det viktig å ha oversikt over aktuelle lover og forskrifter som gjelder i område. Sørg for å ha tillatelser på plass dersom dette trengs. Noen områder er særlig sårbare, og det kreves derfor ekstra kompetanse å rydde i disse områdene.

Risikovurdering

Før en ryddeaksjon er det smart å gjøre en risikovurdering, og ofte kommer man langt med sunn fornuft.

En risikovurdering trenger ikke å være omfattende eller komplisert. Kort forklart handler det om å vurdere hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få og hvilke tiltak en må ha gjort før ryddeaksjonen og hvilke tiltak en må ha i beredskap. Etter du har vurdert risiko kan du tenke igjennom hvilke forholdsregler dere kan ta.

Ulike risikomomenter ved strandrydding kan være:

 • Rydding av materiale med spiker og skarpe kanter kan føre til stikk- og kuttskader.
 • Tunge løft kan føre til belastnings- eller klemskader.
 • Endring i vær- og temperaturforhold kan føre til nedkjøling/forfrysning.
 • Farlig avfall og farlige gjenstander, som batterier eller blåsyreampuller, kan føre til alvorlige skader.
 • Skader etter håndtering av maskiner og verktøy som båt, ATV, sag, kniv.
 • Forstyrrelse av fugle- og dyreliv. Husk ferdselsforbudet i fuglereservater.
 • Bratt og ulendt terreng kan føre til fallskader som brudd eller forstuing.
 • Vær særlig oppmerksom dersom du har med deg barn. Det er viktig å huske på at barn hverken har samme oppfatning av risiko, svømmedyktighet eller kunnskap om håndtering av farlig avfall som voksne.

Sikkerhet og opplæring

Det er viktig ha med klær etter vær, rett utstyr og en ryddegruppe som har fått god informasjon om HMS. Ved større ryddeaksjoner er det lurt å ha en sikkerhetsansvarlig.

Ha en sikkerhetsansvarlig

Ved større aksjoner er det lurt å peke ut en sikkerhetsansvarlig. Dette bør være en person med kompetanse innenfor førstehjelp og som skal organisere og delegere ansvar dersom uhellet først er ute.

Alle som deltar på en ryddeaksjon, har imidlertid et ansvar for å ta vare på egen og andres sikkerhet. Dersom det skulle oppstå situasjoner hvor du mener at ryddingen ikke kan fortsette uten fare for skade på liv, helse eller miljø, skal du avbryte ryddingen med en gang. 

Opplæring

Alle som skal delta i en ryddeaksjon bør ha grunnleggende HMS-opplæring. Alle ryddere skal ha informasjon og tilgang til ryddeveilederen og sikkerhetsveilederen til Hold Norge Rent. Lenker finnes nederst på denne siden.

Sikkerhetsutstyr

 • Mat og drikke etter behov.
 • Riktig klær, fottøy og utstyr etter vær og terreng.
 • Hansker og helst gjennomsiktige avfallssekker.
 • Signalfløyte.
 • God kniv og saks.
 • Grunnleggende førstehjelpsutstyr skal alltid være med.
 • Mobiltelefon:
  - Vær bevisst på om du har mobildekning og hvor du kan gå for å få dekning.
  - Mobilen er også et verktøy hvor Rydde-appen og kart er tilgjengelig.
  - Last ned appen Hjelp 113. Ved bruk av appen vil 113-operatøren automatisk vite nøyaktig hvor du er, mens nødsamtalen pågår.