Updated:1/4/2021

This content only exists in a Norwegian version. Go to search.

I utredningen av status for forskning og utvikling innen oljevern er følgende punkter definert som kunnskaps- og utviklingsbehov når det gjelder bruk av dispergering som et tiltak i beredskapen mot akutt oljeforurensning:

En utredning er gjennomført og det er laget planer for etablering av statlig dispergeringsberedskap mot kystnære utslipp av bunkersoljer. Testing av effektivitet av dispergeringsmiddel på nye lav-svovel drivstoff er initiert. Helikopter er tenkt brukt til påføring og det må utvikles en ny påføringstank. Kystverket har mot slutten av 2019 initiert en anbudskonkurranse på utvikling av en slik tank. Påføringsutstyr både for helikopter og båt må testes og kalibreres i forhold til nye drivstoff. Beslutningsstøtte for kystnær dispergering må etableres.

Det er behov for videreutvikling av dispergering som et beredskapstiltak for olje som driver inn i is eller et oljeutslipp i is inkludert påføringsteknologi. Dette inkluderer også strategier for bruk i isen. "Vinterisering" av påføringsutstyr vil være nødvendig ved bruk i nordområdene. Det bør dokumenteres hvor dypt den dispergerte oljen går ned i vannsøylen ved bruk inn mot en fast is-barriere eller inne i isen. Ytterligere studier for å se på negative effekter på is- og iskantfauna - NEBA/SIMA analyser. Behov for felttesting som inkluderer påføring og bruk av kunstig energi.

Det er behov for videreutvikling og testing av mekanisk dispergering og tilførsel av "kunstig" (ikke bølger) energi. Dette inkluderer både mekanisk dispergering uten bruk av dispergeringsmiddel og storskala testing av utstyr etter at dispergeringsmiddel er påført, men hvor bølgeenergien er for lav til å kunne starter dispergeringsprosessen. Dette kan f.eks. være lavtrykk spyling med store mengder vann, høytrykk spyling med små mengder vann eller bruk av skipspropeller (prop-wash). Behov for felttesting for å verifisere disse teknikkene.

Etter Macondo-utblåsningen i 2010 ble det økt interesse for bruk av kjemisk og etter hvert mekanisk undervanns-dispergering. I dag eksisterer metodikk for bruk av dispergeringsmiddel (SSDI = SubSea Dispersant Injection) og mekanisk undervannsdispergering av olje (SSMD = SubSea Mechanical Dispersion). Det er behov for videre testing og utvikling av teknologiene inkludert testing og verifikasjon gjennom et offshore feltforsøk.