Redigert:1/4/2021

I utredningen av status for forskning og utvikling innen oljevern er følgende punkter definert som kunnskaps- og utviklingsbehov når det gjelder strandrensing som et tiltak i beredskapen mot akutt oljeforurensning:

Følgende punkter er gjennom analysen definert som kunnskaps- og utviklingsbehov når det gjelder strandrensing som et tiltak i beredskapen mot akutt oljeforurensning:

Det anbefales videreutvikling, dokumentasjon, operasjonalisering og implementering av in-situ strandrenseteknikker. Dette inkluderer: bioremediering, surf-washing, strandrensemidler, sediment bearbeiding, in-situ brenning. I tillegg til selvrensing, hvor det er behov for kunnskap om de naturlige forvitringsprosessene under ulike scenarier. Bedre dokumentasjon bør lede til definisjon av mulighetsrom (window-of-opportunity) for de forskjellige teknikkene. Selvrensing er aktuelt på tynne lag og i eksponerte områder, kunnskapen om når aktive rensetiltak kan avsluttes bør kartlegges bedre.

Det er et behov for videreutvikling og operasjonalisering av SCAT (Shoreline Cleanup Assessment Technique) metodikk som brukes til å beskrive og dokumentere status på oljeforurensede strandsegmenter. Kunnskapsbasen bør videreutvikles med in-situ teknikker, mål for strandrenseaksjoner og window-of-opportunity for forskjellige teknikker.

I relasjon til økt skipstrafikk i nordområdene er det behov for videreutvikling av metodikk for strandrensing i Arktiske og isfylte farvann inklusive Svalbard. Utfordringer i dag er begrensninger mht. infrastruktur, logistikk, tilgang på personell og utstyr samt utfordringer med HMS. Det er behov for oppbygging av en strandrenseberedskap i dette området som også inkluderer kartlegging av relevante sårbare miljøressurser og som tar høyde for "nye" lav-svovel drivstoffoljer og marin gassolje som gjerne har andre egenskaper enn tyngre bunkersoljer som dagens beredskap er bygget opp rundt.

Metodikk for testing av sorbenter og andre strandrensemidler (nye produkter) for effektivitet og giftighet bør videreutvikles og etableres. Det bør etableres bedre rammer og fasiliteter for testing og videreutvikling av gode ideer og det bør etableres et system for "spill-of-opportunity" slik at det er mulig å utbytte fremtidige oljesøl i FoU sammenheng.

Det er definert et stort behov for å kunne teste ut og verifisere forskjellige strandrenseteknikker, inkludert in-situ teknikker, gjennom kontrollerte og realistiske betingelser i felt. Slik testing bør også brukes til å utvide kunnskapen om naturlige forvitringsprosesser av olje på strand og graden av selvrensing ved ulike miljøbetingelser. Dokumentasjon og verifikasjon gjennom felttesting vil være absolutt nødvendig for å operasjonalisere og implementere nye teknikker og strategier for strandrensing. Felttesting bør kunne gjøres under ulike eksponeringsregimer og strandtyper.