Redigert:1/21/2021

Oljevern er tiltak som kan oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av et utslipp av olje eller petroleumsprodukter i havet. Målet er å sikre en effektiv håndtering av utslipp og hindre og begrense miljøskade.

Et oljeutslipp kan ha store negative konsekvenser for det marine miljøet. Det kan medføre akutte skadevirkninger på sjøfugl, strender, sjøpattedyr og fisk. Omfanget av konsekvensene vil variere på bakgrunn av en rekke forhold, slik som størrelse, type oljeprodukt, værforhold og miljøets sårbarhet.

De største utslippene fra skip i norske farvann i nyere tid er forurensingene som oppstod etter at lasteskipet MS Full City grunnstøtte utenfor Langesund i 2009, og utslipp fra fregatten KNM Helge-Ingstad i Hjeltefjorden i 2018. Utslippet fra Full City førte imidlertid til betydelig større negative miljøkonsekvenser enn utslippet fra KNM Helge Ingstad. Et internasjonalt eksempel på et større oljeutslipp som har medført store negative miljøkonsekvenser er utslippet av 33 000 tonn råolje fra tankeren Exxon Valdez i Alaska i 1989.