Redigert:5/11/2021

I utredningen av status for forskning og utvikling innen oljevern er følgende punkter definert som kunnskaps- og utviklingsbehov når det gjelder bruk av in-situ brenning (ISB) som et tiltak i beredskapen mot akutt oljeforurensning:

Det er gjennomført utvikling og testing av antennelsesteknologi for oljeflak på sjøen inkludert antennelsesutstyr fra drone og helikopter. Men, videreutvikling er nødvendig for å ha en operasjonell teknologi. Utvikling av ignitere som gir høyere flammetemperatur og lengre brenntid. Testing av antennelsesteknologi mot nye lav-svovel drivstoffoljer.

Fortykkelse av et oljeflak før antennelse er et viktig element ved bruk av ISB og i åpent vann og lav isdekningsgrad kan brannsikre lenser benyttes. De har begrenset gjenbruk og løsninger for å øke gjenbruksgraden bør adresseres. Det har vært forsket mye på bruk av herdere, men bedre dokumentasjon på effektivitet i forhold til oljetykkelse bør adresseres. Effektiv påføringsteknologi mangler.

Forventet brenneeffektivitet vil variere med en rekke faktorer som oljetype, forvitringsgrad, værforhold etc. Brenneeffektivitet for forskjellige oljetyper er ikke godt nok kartlagt, inkludert også nye lav-svovel drivstoffoljer.

Karakterisering av røykgasser og potensiell giftighet er et viktig element ved bruk av ISB. Måling av røykgasser var en del av feltforsøk allerede i 1993 og har senere vært gjennomført som en del av NOFO og Kystverkets OPV feltforsøk i 2016, 2018 og 2019, og kan sies å være relativt godt kartlagt. Men, det er behov for å studere potensiell giftighet (både mennesker og dyr) og miljøpåvirkning.

Det er behov for bedre karakterisering og oppsamling av brann-residu. Det kan ha høy tetthet med potensiale for synking. Det er behov for bedre karakterisering av med hensyn til skjebne, oppførsel og giftighet. Det er også et behov for videreutvikling av teknologi for eventuell oppsamling av brann-residu.

Metodikk for å gjennomføre NEBA/SIMA analyser for ISB vil være viktig i arbeidet med å operasjonalisere ISB. Det bør vurderes å inkludere utvikling av kontroll- og beslutningsskjema likt det man har for bruk av dispergeringsmiddel i Norge. Sammen med en nasjonal forskrift vil det gjøre det enklere å inkludere ISB som en del av en oljevernberedskapsplan når man vet hvilke kriterier som gjelder.

Det er anbefalt å inkludere in-situ brenning i et mulig fremtidig feltforsøk i isfylte farvann. Brenning av fersk olje i høy isdekningsgrad er relativt godt dokumentert i felt. Det er behov for bedre dokumentasjon rundt antennelse og brenning av forvitret olje mot en fast is-barriere eller i slush-is.