Redigert:12/1/2020

Kystverket og Senter for oljevern og marint miljø har nå levert rapporten om testfasiliteter til Samferdselsdepartementet. Anbefalingen er å bygge en testhall for is og kulde på Fiskebøl.

Rapporten har sett på to alternativer:

1b: Ny innendørs test, kurs- og treningsfasilitet for oljevern i is og kulde på Fiskebøl

3b: Nytt innendørs anlegg med storskala utendørs anlegg på Fiskebøl

Utfordringene ligger i nord

Rapporten har identifisert at det er behov for å utvikle kunnskap, kompetanse og teknologi for å sikre en effektiv beredskap mot oljeutslipp, spesielt i kaldt klima, islagte farvann og i strandsonen. Det handler om å utvikle teknologi som fungerer i arktiske områder, øve på å bekjempe olje i realistiske omgivelser og kartlegge effekten av ulike oljetyper på miljøet i Arktis. Det er også et ønske fra aktører om å forske på et bredere spekter av marin forurensning, som plast, alger og metall.

– Målet med testfasiliteter på Fiskebøl er å øke kompetansen til beredskapspersonell og utvikle oljevernteknologien gjennom forskning, testing og verifikasjon. Fiskebøl er viktig for å forhindre og begrense miljøskade under kalde forhold, i islagte farvann og gjøre en god ryddejobb i strandsonen, sier direktør Ann-Helen Ernstsen ved Senter for oljevern og marint miljø.

Vil jobbe videre med testhall

– Kystverket ser behov for å utvikle test- og øvelsesfasiliteter for å forbedre beredskapen mot akutt forurensing, for å forhindre og begrense miljøskade fra ulykker og uønskede hendelser, sier Hans Petter Mortensholm, beredskapsdirektør i Kystverket.

Rapporten anbefaler å gå videre med alternativ 1b med testhall for is og kulde. I dette alternativet ligger det også tilrettelegging for feltforsøk og et mindre kaianlegg. Hvis det blir vurdert utbygging ut over anbefalingen viser rapporten at et utendørs molobasseng fra alternativ 3b vil gi mest effekt. Molobassenget er en del av en større pakke i 3b, som også inneholder et større innendørs basseng og dypvannskai, som innebærer store investeringskostnader.

– Dette er utvilsomt et veldig spennende prosjekt. Dette forprosjektet gir oss ulike alternativer til hvordan testfasilitetene kan innrettes og hvor mye det kommer til å koste. Vi skal nå gå gjennom alternativene nøye for vi konkluderer, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

En eventuell utbygging på Fiskebøl har en beregnet investeringskostnad på 252 millioner kroner i det anbefalte alternativet. Det større utbyggingsalternativet har en investeringskostnad på 683 millioner. I tillegg kommer kostnader knyttet til drift, vedlikehold og skattefinansiering. Den samfunnsøkonomiske analysen viser at begge alternativene gir et samfunnsøkonomisk underskudd. Netto nåverdi av alternativene er beregnet til minus 339 millioner kroner for alternativ 1b og minus 778 millioner for alternativ 3b.